Co se starým rtuťovým teploměrem? Pozor na zdravotní rizika při jeho rozbití!

Rtuť používaná jako pracovní médium teploměrů, či jiných měřících přístrojů, je vysoce jedovatý a toxický kov. Jde o neurotoxin, jehož kumulace se v těle člověka projevuje narušením vegetativní a centrální nervové soustavy.

Co se starým rtuťovým teploměrem? Pozor na zdravotní rizika při jeho rozbití!

Přítomnost zvýšených hladin rtuti v těle bývá často spojena

např. s bolestmi hlavy, nespavostí, zhoršením vyjadřovacích schopností, ztrátou zraku nebo sluchu, anorexií, depresemi, zhoršováním paměti, Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou apod. Výsledkem chronické expozice rtuti bývá také poškození enzymatických systémů, oslabení imunity, bolesti dásní či vypadávání vlasů. V případě požití většího množství rtuti nastávají křeče, průjmy a bolesti břicha, poškozují se ledviny a játra. Zvýšené hladiny rtuti v těle matky mohou být nebezpečné pro vyvíjející se plod a způsobit závažné mentální poškození novorozence.

Jaké zdravotní riziko nám hrozí při rozbití teploměru?

Po rozbití rtuťového teploměru hrozí především riziko vdechnutí většího množství toxických par uvolňovaných z rozlité rtuti, které poškozují respirační systém, sliznici a způsobují akutní záněty plic a dýchacích cest.  Akutní expozice vysokým dávkám může způsobit úplné selhání tělesných orgánů až smrt.

Co je třeba udělat v případě, pokud se nám teploměr rozbije?

V první řadě je třeba rozlitou rtuť urychleně sesbírat a zabránit tak jejímu dalšímu rozptylu. Rozlité kapky rtuti je možné odstranit například nasátím stříkačkou. Zbytky, které stříkačkou nebylo možné nasát, odstraňte navlhčeným savým papírem. Při odstraňování rozlité rtuti používejte rukavice,abyste předešli zbytečnému kontaktu s pokožkou. Rtuť totiž může do organismu proniknout i přes kůži a následně se krví rozšířit do nervového systému. Jelikož rtuť je rozpustná v tucích, riziko je vyšší v případě mastných rukou. Snažte se předcházet vdechování rtuťových výparů a místnost, ve které byla rtuť rozptýlená, okamžitě pořádně vyvětrejte.

Hrozí nám při používání nepoškozeného teploměru nějaké zdravotní riziko?

Rtuť je v nepoškozeném teploměru pevně uzavřena a do prostředí se neuvolňuje. Pokud nedojde k mechanickému poškození a následnému úniku rtuti z teploměru, poškození zdraví nehrozí. S cílem předejít takovým situacím je však vhodné používání rtuťových teploměrů postupně utlumit a nahradit je elektronickými ( digitálními).

Pokud se chci rtuťového teploměru zbavit, co musím udělat?

S rtuťovým teploměrem, který uživatel přestal používat a chce se ho zbavit, ať už s poškozeným nebo s funkčním, je vzhledem k jeho jedovatému a toxickému obsahu nutno zacházet jako s nebezpečným odpadem, tj. je nezbytné odnést jej do sběrny odpadů, případně specializované firmě zabývající se likvidací nebezpečných látek. Nepotřebné rtuťové teploměry proto v žádném případě nevhazujte do nádob na komunální odpad.

comments powered by Disqus