Kontrola plochých střech a správná realizace se vyplatí

Některá zima sebou přinese množství sněhu. Lyžaři mají z vydařené sezóny radost, ale sníh nemusí způsobovat jen potěšení. Může být i vážnou hrozbou. Případů zranění, zničených aut zda polámaných střech je stále více. Pokud vám padající sníh ze střechy způsobil poranění či poškodil vaše motorové vozidlo, žádejte odškodnění. Odmítá vám majitel objektu škodu nahradit? Obraťte se na soud.

bydlení, stavba domu, střechy, údržba střech

Za škodu způsobenou pádem sněhu ze střechy je zodpovědný majitel objektu 

Jeho povinností je sníh uklidit, a to na vlastní náklady. Při nesplnění povinnosti může majitel objektu dostat pokutu. Na střeše či sněhových detektorech proto nevyplatí šetřit. V případě, že majitel upřednostní levnější a podomácku vyrobené zábrany, může za to draze zaplatit. V případě úrazů a škod na cizím majetku se výše odškodnění může vyšplhat velmi vysoko.

Věnujte střechám pozornost

Střechám třeba v zimním období věnovat dostatečnou pozornost. Aby se předešlo možným poruchám způsobeným extrémním sněhovým zatížením, je důležité dodržovat zásady správného návrhu a realizace střech. Při návrhu je třeba přihlížet k poloze objektu, tvaru střech a celkové provozu v objektu.Jiný je návrh střechy v horských oblastech, kde může být dovolen skluz sněhu (je však třeba upravit provoz kolem objektu) a jiný je návrh v zastavěném území, kde padající sníh může ohrozit chodce a dopravu. Předejít škodám, které může způsobit sníh, je možné prostřednictvím protisněhové ochrany. Tu podle normy ČSN 73 1901 Navrhování střech navrhuje projektant. Určit zatížení střechy sněhem lze prostřednictvím map sněhových oblastí, kde je pro každou oblast určená odpovídající hodnota zjištěná na základě dlouholetých výpočtů. Na většině území dosahuje zatížení vlivem váhy hodnoty nad 100 kg/m2, v horských oblastech je hodnota zatížení 200 kg/m2.

Šikmé střechy potřebují protisněhovou ochranu

Protisněhová ochrana je nezbytnou součástí šikmých střech. Podle vyhlášky ministerstva životního prostředí č.. 532/2002 musí mít šikmá střecha stavby se sklonem střešních rovin strmějším než 25 ° zachytávač sesouvajícího sněhu. V současnosti existuje několik druhů sněhových zachytávačů. Osvědčily se zejména zábrany umístěné a rovnoměrně rozloženy po celém povrchu střechy. Vhodné je kombinovat liniové sněholamy s bodovými, které tvoří protisněhové tašky a háky. Liniové zachytávače sněhu mohou v některých případech vytvářet velké návaly sněhu, které mohou přetížit lokálně krytinu a následně ji i poškodit. Důraz je třeba klást zejména na místa s největším rizikem poškození (střešní okna, vikýře apod..). V případě, že sněholamy na střechu neumístíme, může sesouvající sníh poškodit střešní prostupy, strhnout střešní žlaby či poškodit střešní krytinu u okapu. Doporučuje se také upevnění žlabů a svodů dimenzovat na hmotnost sněhu. V případě, že je střecha nesprávně konstrukčně řešena, může při velkém množství sněhu a jeho hromadění na okrajích střechy docházet k zatékání vody do vnitřních prostor.

Pravidelná kontrola a údržba plochých střech

Ploché střechy jsou z hlediska sněhové zábrany a padání sněhu ze střechy, bezproblémové. Díky nízkému sklonu těchto střech je hrozba menší, dokonce minimální. Na druhé straně, u plochých střech se zvyšuje zejména riziko propadu v důsledku sněhové zátěže, případně zatečení střechy při tání sněhu na jaře. Pokud se však navrhne vhodný tvar střechy bez vysokých atik a střešních nástaveb, pak je omezena i výška sněhové vrstvy na plochých střechách. Těmito opatřeními bráníme ukládání sněhu na ploché střeše.

Zima a sníh dokáží střechu a její skladbu pořádně prověřit

Především před a po zimním období je třeba ploché střeše věnovat náležitou pozornost. Střídavým táním sněhu přes den a jeho zamrzáním v průběhu noci totiž dochází ke vzniku ledové masy. Při jejím pohybu mohou vzniknout na ploché střeše lokální poruchy, které je třeba v pravý čas odstranit a zabránit tak zatékání. V případě, že sníh přece střechu poškodí, je nutné projít k okamžité rekonstrukci. Na opravu ploché střechy lze použít asfaltové pásy, plastové fólie a hydroizolační fólie na bázi kopolymerů, polyolefinů a asfaltů. Vhodnými materiály na rekonstrukci plochých střech jsou modifikované asfaltové pásy s hřebenovým profilem. Jejich výhodou je možnost opracování v náročnějších klimatických podmínkách, ale i nižší spotřebou plynu a vyšší úsporou času při natavení v porovnání se standardními pásy s hladkým spodním povrchem. Rekonstruovat plochou střechu však lze i prostřednictvím termoplastických fólií. Při kladení fólií nelze zapomínat na zásadu oddělení fólie od ostatních vrstev geotextilií a zabránění její styku s asfaltovými pásy či polystyrenem. Na účinky sněhu však třeba pamatovat již před samotnou realizací střechy. Vyšší počáteční náklady na protisněhové opatření se vám v budoucnu určitě vrátí.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Luxfery - jedinečný, bezpečný a funkční materiál moderního stavitelství

Luxfery neboli skleněné tvárnice představují materiál, který stále nabízí kvalitní konstrukční řešení...
více...

Plot - dominanta, na které velmi záleží

Plot dokáže přesně vymezit hranici mezi tím, co je naše a tím, kde je již území našich sousedů. Nestavíme...
více...

Rekonstrukce komínu - důvody, povolení a opravy

Nejčastějšími důvody na rekonstrukci komína jsou tyto situace: pokud komín nesplňuje požadavky na bezpečnost,...
více...

Zateplení fasády a nečastější chyby, které stavebníci dělají

Stavební odborníci na zateplování fasády mají už za léta praxe mnoho zkušeností s tím, jak se mohou...
více...

Dřevěné krovy starých domů a možnosti jejich rekonstrukce

Podkrovní prostory, které dříve sloužily jako skladiště nepotřebných věcí, dnes nabízí originální možnosti...
více...

Vybíráte stavební parcelu? Kromě ceny jsou i další důležité parametry!

Vybrat stavební pozemek pro stavbu rodinného domu je velmi důležitý krok. Jak by měl být velký určuje to, co chcete...
více...

Zateplení stavby z celulózy a korku

Tepelná izolace má významný podíl na eliminaci tepelných ztrát. Jejím cílem je vytvořit příjemné vnitřní...
více...

Stavba rodinného domu - výběr stavebního materiálu

V současnosti je na trhu stavebnin nepřeberné množství stavebních materiálů, jak tedy vybrat ten nejlepší? Jaká...
více...

Výběr originální střešní krytiny

Šindele a pásy se vyrábějí se ze speciální asfaltové krycí směsi na skleněné rohoži. Moderní technologie...
více...

Nízkoenergetické domy - výběr ekologického materiálu

Při výstavbě nízkoenergetických objektů postupně získávají stále větší význam ekologická hlediska. Mnozí...
více...