Jak nenaletět při reklamaci?

Datum článku: 12. 5. 2011

Koupili jste si pěkný a drahý mobilní telefon a po pár měsících se nedá používat? Reklamovali jste ho a prodávající nechce reklamaci uznat? Nebo byl opraven a pokazil se znovu? Tady je pár dobrých rad a doporučení jak postupovat, pokud se na výrobku během záruky objeví vada.

Záruka na spotřební zboží je nejméně 24 měsíců, pokud prodejce nestanovil delší lhůtu. Na potraviny, na kterých není uvedeno datum spotřeby, je to nejméně 8 dní, krmiva 3 týdny a živá zvířata 6 týdnů.

Jak nenaletět při reklamaci?

Záruční doby stanoví Občanský zákoník, který také určuje, že na žádost kupujícího musí prodávající vystavit záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, obchodní jméno nebo název prodávajícího, jeho sídlo nebo místo podnikání, obsah záruky, její rozsah a podmínky, délku záruční doby a údaje potřebné pro uplatnění záruky. Pokud záruční list obsahuje i seznam servisních opraven, případnou reklamaci lze uplatnit právě v nich.

TIP: Záruční doba se vztahuje i na výrobky prodávané ve slevě či slevou. Pokud je však poskytnuta sleva na určitou vadu, pak tuto vadu nelze reklamovat.

Jak reklamovat?

V případě, že se na výrobku vyskytne vada, kterou jste nezavinili, doporučujeme jej reklamovat.

Zapamatujte si:
1. Partnerem pro vyřizování reklamace je vždy prodávající, ten má konečné slovo při rozhodování o vyřízení reklamace.
2. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, reklamaci můžete uplatnit v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i na místě, odkud řídí svůj podnik
3. Pokud výrobek kvůli vadě reklamujete do 6 měsíců od zakoupení, podle zákona se to vnímá tak, že vada existovala již v době prodeje a je na prodejci, aby dokázal, že vada není na jeho straně - měl by to doložit nezávislým znaleckým posudkem.
4. Prodávající nebo jím pověřený pracovník by měl o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jakoby šlo o vadu, kterou nelze odstranit. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (ve smyslu judikatury se za takovou považuje zpravidla věc, u níž se vyskytla stejná vada po jejích alespoň dvou předchozích opravách) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (posouzení této otázky závisí na okolnostech konkrétního případu).
5. Pokud je reklamace vyřízena výměnou věci nebo její části, začíná běžet nová záruční doba (může se stát, že na některou součást bude delší záruční doba než na ostatní části)

POZOR: Pokud prodávající stanoví záruční dobu delší, než určuje zákon, může si také stanovit podmínky a rozsah záruky. Znamená to, že pokud je na věc záruka např.. 5 let, po uplynutí 24 měsíců může omezit možnost uplatnění reklamace (např. požadavkem předložit v originálním obalu apod..).

Jak při reklamaci nenaletět?

1. K reklamaci je důležité mít paragon. Nákup je sice možné prokázat i jinými doklady (výpisem z účtu při platbě kartou, záručním listem, čestným prohlášením apod..), ale absence pokladního dokladu může reklamační proces pro spotřebitele zkomplikovat.
2. Výrobek můžete reklamovat i bez originálního obalu.
3. Prodejce není oprávněn vám odebrat paragon, originál si proto vždy ponechte u sebe.
4. Reklamovat můžete po celou provozní dobu prodejce - v prodejně musí být vždy přítomna osoba zastupující prodejce, oprávněna přijímat reklamace.
5. Pečlivě si před podpisem přečtěte reklamační protokol. Jednoznačně formulujte popis vady, váš požadavek na způsob řešení reklamace a nesouhlaste s vyřízením reklamace až na 30-tý den.
6. Za vyřízení reklamace se považuje předání výrobku po opravě, výměně nebo zamítnutí reklamace, příp. vrácení peněz při odstoupení od smlouvy.
7. Záruční doba se prodlužuje o dobu vyřizování reklamace.

TIP: Právo na náhradu nutných nákladů může kupující uplatnit u soudu jen v případě, jestliže náklady prodávajícímu oznámí bez zbytečného odkladu (tj. poštovné, jízdné, znalecký posudek atd..).

Co dělat, pokud prodejce reklamaci zamítne?

1. Pokud jste přesvědčeni, že reklamace je oprávněná, pokuste se s prodejcem dohodnout. Pokud to nebude možné, upozorněte ho, že jste připraveni se bránit.
2. V případě, že nebude reklamace opět uznána, můžete si nechat zhotovit znalecký posudek.
3. Pokud bude posudek vypovídat ve váš prospěch, uplatněte reklamaci opět u prodejce. Ten však ani v této situaci nemusí reklamaci uznat
4. Můžete se bránit soudní cestou - se znaleckým posudkem máte velkou šanci na úspěch. Naopak prodejce riskuje, že místo ceny za výrobek, resp. za jeho opravu, bude muset platit několikanásobně více.
 

Autor: Lenka Kostková