Jak na vodu a zeleň v našem okolí?

V návrhu stavby je třeba brát ohled i na hodnoty stávající zeleně na pozemku a přizpůsobit půdorys případně i hmotu domu. Pro lepší začlenění stavby do přírody je vhodné dům vybavit konstrukcemi umožňujícími zřízení zimní zahrady, zelené střechy, případně ozelenění fasády.

Výhody a nevýhody zimních zahrad

Výhody
zlepšují mikroklima interiéru
pozitivní estetický a psychologický efekt
možné přezimování choulostivých venkovních rostlin (při sezónním využívání)

Nevýhody
energetické požadavky
- Na výrobu (specializované zasklení)
- Na provoz (zajištění stabilní teploty a osvětlení)
nutno vytápění (při celoročním využívání) 
 

Výhody zelených střech

redukují schodek zelených ploch ve městě a napomáhají zachovat biodiverzitu
jsou náhradou zastavěné zelené plochy,
zachycují, akumulují vodu a zkvalitňují mikroklima - střecha zachytí 50 až 80% srážkové vody a postupně odpařováním předává do prostředí,
zvukově a tepelně izolují - tlumí a absorbují hluk, chrání prostory nejvyššího podlaží před přehříváním,
prodlužují životnost střechy - zemní substrát a biomasa zabraňuje rozrušování hydroizolační vrstvy střechy a omezuje mechanické poškození střechy (kroupy, větrné vlivy)

Typy zelených střech:

Zelené střechy se využívaly již odedávna zejména na venkovských obydlích v severských zemích, a dnes se stávají i ve městech významným prvkem pro zkvalitnění života v urbanizovaném prostředí.
Extenzivní - vrstvy vegetačního substrátu jsou malé, proto jsou vhodné pouze pro výsadbu odolných, nízkých a do plochy se rozrůstajících rostlin - skalniček a trvalek, neuvažuje se se zavlažováním ani s pobytem člověka, střecha má hlavně ochrannou funkci, ekologické a psychologické přednosti (únosnost střešní konstrukce 100 až 300 kg/m2)
Intenzivní - vrstvy vegetačního substrátu jsou velké (30-100 cm), jsou vhodné pro výsadbu květinových záhonů, keřů, nízkých stromů, zavlažování a údržba je nutná, rekreační pobyt člověka je možný
Výhody umístění popínavých rostlin na stěně domu
chrání fasádu domu - před deštěm, prachem, škodlivinami v ovzduší a před škodlivým zářením, čímž 3x prodlužují její životnost,
zmírňují teplotní extrémy - v létě chladí a zimě zabraňují tepelným únikům,
přispívají k ozelenění měst - esteticky doplňují architekturu.

Hospodaření s vodou

Voda je v současnosti ze všech zdrojů nejvíce ohrožena v důsledku jejího intenzivního vyčerpávání pro potřeby sídel a průmyslu a jejího následného znečištění. Pouze 1% z objemu vody na naší planetě tvoří pitná voda. Část těchto nepatrných zásob je již dnes výrazně znečištěna pesticidy, těžkými kovy, dusičnany a dalšími látkami.V mnoha oblastech díky nadměrnému vyčerpávání klesá hladina spodních vod a krajina vysychá.Toto vše se odráží na cenách vody, proto musíme platit za pitnou vodu a za její čištění stále více.
Je nezbytné začít s vodou zacházet odpovědněji než doposud.V zásadě by měla recyklovat v místním koloběhu, tj. po použitou pročistit a vrátit do přírodního systému.

Principy ekologického hospodaření s vodou

Vědomé šetření a ochrana vodních zdrojů
instalací úsporných baterií, nebo termostatických míchačů
instalací regulačních pák šetřících vodu ve splachovacím WC
instalací průtokových redukcí (mohou ušetřit až 50% spotřebované vody)
instalací odvápňovacího zařízení
upřednostněním úsporných přístrojů a zařízení (pračky, myčky nádobí ...)

Využití vody s různou kvalitou pro odpovídající použití

nahrazením pitné vody srážkovou a studnové vody na zalévání zahrady, splachování WC, praní apod.
nahrazením pitné vody tzv.. šedou vodou, kdy se využívá voda z domovních odtoků (van, umyvadel, sprch, kuchyňských dřezů). na splachování WC, nebo na přímé zavlažování zahrady

Dnes se v domácnostech používá výhradně pitná voda, přestože nároky na kvalitu vody mohou být zcela rozdílné. Na pití se přitom využívají jen 3 litry z průměrné denní spotřeby 140 l na osobu! Proto kromě šetření je vhodným ekologickým řešením i nahrazení pitné vody užitnou všude, kde je to možné.

Využití srážkové vody

Se zpevňováním povrchů a ploch v sídlech klesá množství prosakující a vypařené povrchové vody. Srážková voda se z území odvádí ve velké míře a velmi rychle, čímž se přetěžuje kanalizace, vytváří se nerovnováha v ekosystému a zhoršuje lokální mikroklima.
Dešťová voda se může zachytávat ze střech budov a přes perfúzní systém se shromažďovat v podzemním zásobníku. Musí mít samostatný rozvod oddělen od pitné vody.Využíva se na zalévání zahrad a splachování záchodu, případně na sprchování a praní.

Rostlinné čistírny odpadních vod

Rostlinné čistírny při čištění odpadních vod využívají procesy probíhající v přirozených mokřadech. Nevyžadují vysoké náklady na výstavbu, jsou méně poruchové a ekologicky vhodnější než běžné čistírny. Snadno se začleňují do přírodního rámce krajiny. Při stejné účinnosti (95 až 99%) jsou ekonomicky výhodnější, přičemž do vyčištěné vody nevnášejí látky, jako jsou např. chloridy a sírany. Jejich obsluha je nenáročná a snáší přerušovaný provoz (dají se využít pro rekreační bydlení). Mohou se realizovat pro jednu domácnost, obytný soubor, ale i pro celou obec.
Pročištěná voda může být vypouštěna do blízkých vodních toků (na to je třeba povolení úřadů), případně systém funguje jako bezodtokový, kdy se voda využívá na zavlažování zahrady nebo se odpaří v odpařovací ploše (zavlažovaná skupina stromů, keřů a rostlin).

Kompostovací záchod (domovní kompostér)

Není pozoruhodné, že naše společnost vydává enormní částky na odstraňování fekálií z kanalizací, které by v podstatě (po zkompostovaní) mohly sloužit jako nejcennější hnojivo? Kromě toho se na splachování WC používá téměř třetina nákladně upravované pitné vody!
Kompostovací záchod je proto ideální ekologické zařízení na úsporu vody a zároveň přeměnu domácího organického odpadu na kvalitní hnojivo. Má však zvláštní nároky na provoz, hygienu a prostor, proto je vhodné při nízkopodlažní zástavbě nebo v rodinných domech.

V domovech kompostéru probíhá aerobní kompostování, tj.. přeměna fekálií a organického odpadu (kuchyňský a zahradní odpad) pomocí dýchajících mikroorganismů. Musí být splněny tyto podmínky: přívod vzduchu, správná teplota, vlhkost a složení kompostovacího materiálu.
V zahraničí jsou již 20 let známé různé prefabrikované typy, ale dá se vybudovat i přímo v objektu. Mnohé hygienické testy neprokázaly žádné hygienické ani zdraví ohrožující nedostatky v případě používání kompostovacího záchodu.

comments powered by Disqus