Deset rad pro snížení nehodovosti na železničních přejezdech

Datum článku: 2. 5. 2019

Nehody, kdy se střetne vlak s automobilem nejsou výjmečné. A těchto nehod s katastrofálními následky neustále příbývá. Otázkou je, jestli se vůbec umíme na železničních přejezdech správně chovat?

Deset rad pro snížení nehodovosti na železničních přejezdech

Apel na účastníky silničního provozu

Správa železnic již dlouhodobě apeluje na všechny účastníky silničního provozu, aby zbytečně neriskovali své, ale i cizí životy a respektovali zásady chování na železničních přejezdech. Řidiči, cyklisté, ale i chodci často porušují zákon a výsledky bývají fatální. Vyhasl tak už nejeden lidský život a úplně zbytečně!

1. Povinnosti účastníků silničního provozu

Povinností každého řidiče, chodce a cestujícího je zachovávat opatrnost, chovat se disciplinovaně a ohleduplně tak, aby neohrozil bezpečnost sebe, spolucestujících a plynulost silničního provozu.

2.Vstup na železiční trať

Účastníci silničního provozu nesmějí vstupovat na trať a jsou povinni respektovat zákazy a příkazy v označených prostorách, a na vývěskách a uposlechnout pokyny oprávněných zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty.

3. Cestující vlakem

Cestující nesmí nenastupovat a nevystupovat z pohybujícího se vlaku.

4. Respektování dopravního značení

Řidiči by neměli ignorovat dopravní značení nebo dopravní zařízení, dodržovat rychlost jízdy, zastavit vozidlo na příkaz dopravní značky "Stůj, dej přednost v jízdě!" Nebo na signál se znamením "Stůj!" A zastavit vozidlo na takovém místě, ze kterého mají náležitý rozhled na trať.

5. Chování řidičů u železničního přejezdu

Řidiči neprocházejí přes železniční přejezd v době, kdy je to zakázáno, nepředjíždějí jiná vozidla, řadí se za sebou v pořadí, ve kterém přijeli, neotáčejí se a necouvají na železničním přejezdu a v jeho těsné blízkosti. Řidič nesmí zastavit a stát na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu ani ve vzdálenosti kratší než 15 metrů před nimi a 15 metrů za nimi.

6. Světelná zabezpečovací zařízení

.Ve vzdálenosti 50 metrů před železničním přejezdem a při jeho přejíždění je řidič povinen jet rychlostí nejvýše 30 km / h. Pokud na přejezdovém zabezpečovacím zařízení svítí přerušované bílé světlo, řidič je povinen 50 metrů před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km / h.

7. Nepředpokládané zastavení na železničním přejezdu

V případě, že dojde k zastavení vozidla na železničním přejezdu, řidič je povinen odstranit vozidlo ze železniční trati, pokud tak nemůže učinit, musí neprodleně provést taková opatření, aby byl strojvedoucí vlaku před nebezpečím včas varován.

8. Kdy nevjíždět na přejezd

Řidič nesmí vjíždět na přejezd, pokud se dává výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly přejezdového zabezpečovacího zařízení, pokud se spouštějí, jsou spuštěny nebo se zvedají závory, je vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo slyšet jeho houkání a pískání.

9. Další situace, které zakazují vjet na přejezd

Řidič nevjíždí s vozidlem na přejezd, pokud se dává výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení, pokud osoba určená k zajištění bezpečného provozu železničního přejezdu dává znamení k zastavení vozidla kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem v horním půlkruhu. Dále pokud situace na železničním přejezdu nebo za ním nedovoluje, aby ho bezpečně projel a pokračoval v jízdě.

10. Používání světel

Řidič nesmí používat dálkové světlomety, pokud je vozovka dostatečně a souvisle osvětlena nebo pokud by mohl být oslněn řidič protijedoucího vozidla, řidič vozidla jedoucího před ním nebo jiný účastník provozu, strojvedoucí nebo řidič jiného vozidla. Při zastavení vozidla před železničním přejezdem nesmí řidič použít ani potkávací světlomety, pokud by jimi mohl oslnit řidiče vozidla v protisměru.

Upozornění na závěr

Při projíždění přes zabezpečený i nezabezpečený železniční přejezd je třeba vždy mimořádné opatrnosti, i když svítí bílé světlo. Srážka automobilu s vlakem téměř vždy končí tragicky pro posádku automobilu. Pamatujte na na to! Zbystřete a dejte nohu z plynu, když vám dopravní značka oznámí, že se k železničnímu přejezdu blížíte. Opravdu se to vyplatí!