Projektová příprava stavby rodinného domu

Projektová příprava stavby rodinného domu je složitý proces, na kterém se podílí více odborníků, a jeho výsledkem je projekt, podle kterého se může začít výstavba. Posloupnost při vypracování projektu vychází z dlouholetých zkušeností a časově odpovídá jednotlivým krokům ve schvalovacím procesu na stavebním úřadě.

stavba domu, projektová dokumentace, stavební povolení

Každý stupeň projektové dokumentace

se předkládá k vyjádření účastníkům stavebního řízení. Postupná tvorba a sladění projektu zaručují, že při respektování odůvodněných připomínek účastníků stavebního řízení se projekt v konečné podobě nestane pro stavební povolení nevyhovujícím.

Studie

Studie - první stupeň projektu - je jednoduchý nákres prostorového řešení a začlenění objektu do exteriéru. Slouží zejména stavebníkovi ke srovnání svých představ s možnostmi, které mu dává předmětný pozemek. Se studií už možná začít řešit na stavebním úřadě soulad navrhovaného domu s podmínkami územního plánu obce či zóny, případně seznámit sousedy se zamýšlenou výstavbou. To má velký význam, pokud je naše představa v souladu s územním plánem a když sousedé v podstatě proti výstavbě nic nenamítají. Tehdy lze ustoupit od vyřizování územního rozhodnutí, případně územní řízení sloučit se stavebním řízením. Získá se tak minimálně půl roku času a také projektová dokumentace bude levnější.

Projekt pro územní rozhodnutí se na úřad předkládá ve dvou vyhotoveních a musí být z něj dostatečně zřejmé zejména:

 • údaje o souladu návrhu s územně plánovací dokumentací
 • urbanistické začlenění stavby do území; který pozemek (jeho část) má být určen jako stavební; navrhované umístění stavby na pozemku s vyznačením jejích odstupů od hranic pozemků a od sousedních staveb včetně výškového vyznačení
 • architektonické řešení stavby, její hmotové členění, vzhled a půdorysné uspořádání
 • údaje o základním stavebně a konstrukčním řešení stavby ve vztahu k základním požadavkům stavby
 • údaje o požadavcích stavby pro zásobování energiemi a vodou, odvádění odpadních vod, dopravní napojení včetně parkování, likvidace odpadů a návrh napojení stavby na dopravní vybavení území a stávající sítě technického vybavení území
 • pokud se dům plánuje využívat i pro drobnou výrobu, je třeba uvést i údaje o výrobě včetně základních technických parametrů navrhovaných technologií, údaje o množství, druzích a kategorii odpadu
 • údaje o vlivu stavby na životní prostředí, zdraví lidí a protipožární ochranu včetně návrhu opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků;
 • dané ochranná pásma nebo chráněná území, dané památkové rezervace nebo památkové zóny
 • návrh ochrany stavby před škodlivými vlivy a účinky, včetně údajů o vhodnosti geologických, inženýrsko- geologických a hydro geologických poměrů na území a údajů o vhodnosti z hlediska požadavků na omezení záření z radonu a dalších přírodních radionuklidů
 • úpravy nezastavěných ploch pozemku a ploch, které budou ozeleněné
 • rozsah a uspořádání staveniště

Na základě takto vypracovaného projektu lze požádat příslušné orgány státní správy a správce sítí o vyjádření a podat žádost o územní rozhodnutí.

Projekt pro stavební povolení

Po vydání územního rozhodnutí se vypracovává projekt na stavební povolení, který musí respektovat podmínky územního rozhodnutí a musí obsahovat zejména:

 • doprovodnou zprávu s údaji, které doplňují základní údaje o stavbě uvedené v žádosti o stavební povolení, s informacemi o dodržení podmínek rozhodnutí o umístění stavby nebo o dodržení podmínek schváleného územního plánu zóny a s informacemi o výsledku provedených průzkumů a měření;
 • souhrnnou technickou zprávu, ze které musí být dostatečně zřejmé navrhované urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby, jejích konstrukčních částí a použití stavebních výrobků v souladu se splněním základních požadavků na stavby a s dodržením obecných technických požadavků na výstavbu včetně obecných technických požadavků na stavby užívané osobami s omezenou schopností pohybu;
 • požární řešení podle zvláštních předpisů;
 • nároky na zásobování energiemi a vodou, odvádění odpadních vod, dopravu, likvidace odpadů a řešení napojení stavby na stávající sítě technického vybavení
 • údaje o podzemních a nadzemních stavbách na stavebním pozemku a o stávajících ochranných pásmech
 • údaje o splnění podmínek stanovených příslušnými orgány státní správy, pokud se obstarali před podáním žádosti
 • uspořádání staveniště a opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci během výstavby (případně během budoucího provozu)
 • celkovou situaci stavby v měřítku 1: 200 až 1: 500 s vyznačením: hranic pozemků a jejich parcelních čísel podle katastru nemovitostí včetně sousedních pozemků, stávajících staveb na nich; podzemních sítí technického vybavení; návrh přípojek na a technické vybavení území; ochranných pásem
 • vytyčovací výkresy nebo potřebné geometrické parametry vyznačené v zastavovacím plánu
 • stavební výkresy stavby, ze kterých je zřejmý dosavadní a navrhovaný stav, především půdorysy, řezy a pohledy obsahující jednotlivé druhy konstrukcí a části stavby, polohové a výškové uspořádání stavby a všech jejích prostorů s přesným vyznačením funkčního určení, schematické vyznačení vnitřních rozvodů a instalací, technické zařízení, úpravy a řešení předepsané ke zvláštnímu zajištění z hlediska protipožární ochrany a z hlediska splnění základních požadavků na stavby
 • statické posouzení stavby, které prokazuje mechanickou odolnost a stabilitu nosné konstrukce
 • návrh úprav okolí stavby a návrh ochrany zeleně v průběhu provádění stavby
 • celková situace stavby a stavební výkresy, zejména půdorysy, řezy a pohledy, které se předkládají v provedení zaručujícím stálost tisku

Tuto dokumentaci potřebujeme na vybavení stavebního povolení

Je potvrzený stavebním úřadem a závazná pro stavebníka během celé výstavby. Dokumentace s razítkem stavebního úřadu musí být trvale k dispozici na stavbě. Podrobnost projektu nezaručuje kvalitní zhotovení domu.

Prováděcí projekt

Prováděcí projekt zahrnuje další zpracování technických detailů. Dopracování však záleží na odbornosti firmy, která bude dům stavět, a na odbornosti specializovaných dodavatelů, kteří se na realizaci budou podílet. Čím je firma zkušenější, tím jsou nároky na dopracování detailů projektu menší. Třeba zde však třeba poznamenat, že pokud se stavba provádí podle projektu pro stavební povolení, je nezbytné mít na stavbě zkušený a odborně fundovaný stavební dozor, aby nedocházelo k závažným technickým chybám a zbytečnému účtování příliš stavby.

Když je stavba hotová

Po dokončení stavby je třeba zakreslit do jednoho vyhotovení všechny drobné změny stavby a tuto dokumentaci předložit při kolaudaci stavby spolu s orazítkovanou dokumentací pro stavební povolení. Projekt skutečného provedení po kolaudaci stavební úřad opět ověří razítkem. Stavebník je povinen tuto dokumentaci uchovat po celou dobu životnosti stavby.

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak správně vybrat a ohlásit stavbu plotu?

Už dávno neplatí, že ploty stavíme proti zlodějům. Ti vlezou i do zdánlivě nedobytné tvrzi. Navíc, plot má...
více...

Luxfery - jedinečný, bezpečný a funkční materiál moderního stavitelství

Luxfery neboli skleněné tvárnice představují materiál, který stále nabízí kvalitní konstrukční řešení...
více...

Plot - dominanta, na které velmi záleží

Plot dokáže přesně vymezit hranici mezi tím, co je naše a tím, kde je již území našich sousedů. Nestavíme...
více...

Zateplení fasády a nečastější chyby, které stavebníci dělají

Stavební odborníci na zateplování fasády mají už za léta praxe mnoho zkušeností s tím, jak se mohou...
více...

Vybíráte stavební parcelu? Kromě ceny jsou i další důležité parametry!

Vybrat stavební pozemek pro stavbu rodinného domu je velmi důležitý krok. Jak by měl být velký určuje to, co chcete...
více...

Zateplení stavby z celulózy a korku

Tepelná izolace má významný podíl na eliminaci tepelných ztrát. Jejím cílem je vytvořit příjemné vnitřní...
více...

Stavba rodinného domu - výběr stavebního materiálu

V současnosti je na trhu stavebnin nepřeberné množství stavebních materiálů, jak tedy vybrat ten nejlepší? Jaká...
více...

Výběr originální střešní krytiny

Šindele a pásy se vyrábějí se ze speciální asfaltové krycí směsi na skleněné rohoži. Moderní technologie...
více...

Nízkoenergetické domy - výběr ekologického materiálu

Při výstavbě nízkoenergetických objektů postupně získávají stále větší význam ekologická hlediska. Mnozí...
více...

Nové zdící materiály pro stavbu domu

"Poctivý zděný dům je poctivý zděný dům" - takto vnímá většina stavebníků, především u nás, snahy...
více...